Forslag til detaljregulering for Eknes elvepark - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Eknes elvepark ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 12. mai 2020.

Planområdet er på 8900 m2 sentralt i Krokstadelva, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 237/24, 237/25 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til sentrumsformål og grønnstruktur.

Bildet viser forslaget til plankart
BILDE: forslag til plankart for Eknes elvepark

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for sentrumsformål, herunder bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning. Det foreslås regulert lekeplass i tilknytning til felles gatetun. Området langs Krokstadbekken foreslås regulert til friområde med mulighet for tilrettelegging for lek, og turveg med mulighet for brygge. Det foreslås bebyggelse med mulighet for totalt 103 boenheter i hele planområdet, fordelt på ulike leilighetsstørrelser, med byggehøyder fra 3-5 etasjer.

Informasjon og innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester, 12.05.2020, se sak 0072/20.

Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/1783, søk: Eknes elvepark.

Det ble i ny 1.gangsbehandling vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter kan ses i linkene nedenfor.

Reviderte planbestemmelser (pdf)
Revidert planbeskrivelse (pdf)
Revidert illustrasjonsplan (pdf)

Alle innspill, uttalelser og spørsmål til planarbeidet sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «PLAN-20/01162 Eknes elvepark».

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Frist for innspill til planforslaget er 12. september 2020.