Forslag til detaljregulering for flomsikring fra 214/1 «Wigenjordet» til Hagatjernveien - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for detaljregulering for flomsikring fra 214/1 «Wigenjordet» til Hagatjernveien ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalget for tekniske tjenester 22.11.2022.

Planområdet er på 15 069 m2 innenfor Mjøndalen sentrum, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 214/1,2,213/468 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse, faresone for flom, grønnstruktur, LNFR, idrettsanlegg, næringsvirksomhet samt andre typer bebyggelse og anlegg.

Bildet viser plankartet, der området blir regulert til overvannstiltak, delvis over og delvis under bakken.
BILDE: Forslag til plankart, datert 24.10.22.

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for å sikre gjennomføring av flomsikringstiltaket Wigenbekken til Mjøndalsbekken som er en del av «Tiltaksplan, flomsikring av Mjøndalen Sentrum, tilpasset forventet klimaendringer», 13.09.2019. Dette for å redusere fare for flomskader ved eksisterende bygninger og infrastruktur.

Flomsikringstiltaket er definert som et overvannsanlegg og har utforming som en åpen vannvei på deler av strekningen og lukket ved enkelte områder. Ved utformingen av tiltaket er det fokusert både på miljø- og helsemessige gevinster som prosjektet kan tilføre området. I tillegg til å være et tiltak for klimatilpasning og overvannshåndtering tilrettelegges det for møteplasser for beboere og besøkende langs flomsikringstiltaket.

Bildet viser illustrasjon av tiltaket, der del 1 føres gjennom boligområde i åpne og lukkede betongkulverter. Del 2 vil være åpne arealer og naturpreget flomveisforløp med rekreative og sosiale funksjoner tilknyttet. Del 3 er flomvei med urbant preg langs gang- og sykkelveien og stadion.
BILDE: Illustrasjonen viser tiltaket i sin helhet, beskrevet i 3 deler. Videre går ovrevannsledningen som lukket kulvert langs Hagatjernveien og ut til Mjøndalsbekken. Flere detaljer i pdf'en under

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 22.11.22. >, se sak 0174/22 for plansaken.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for detaljregulering for flomsikring fra 214/1 «Wigenjordet» til Hagatjernveien.

Frist for merknader til planforslaget er 22.01.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.