Forslag til detaljregulering for hensetting av tog på Sundland - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for hensetting av tog på Sundland ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet er på 80 709 m2 inkludert arealer som skal brukes midlertidig og permanent. Kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet gir føringer for regulering av hensettingsanlegget. I kommuneplanen er området avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg (bybebyggelse). Områderegulering for Sundland regulerer arealet til sentrumsformål, grønnstruktur og veg. Kommuneplanens arealdel og områdereguleringen vil fortsatt være gjeldende for de arealer som ikke skal brukes permanent til hensetting.

Bildet viser forslaget til plankart, som strekker seg på sydsiden av toglinjene
BILDE: Plankartet som viser foreslått arealbruk og hensynssoner for midlertidig rigg- og anleggsområder

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for permanent togparkering på Sundland, samt midlertidig anlegg- og riggareal for etablering av anlegget. Det foreslås å etablere en grønn buffersone mot sør og permanent atkomst fra øst. Midlertidig atkomst fra Vintergata tillates i forbindelse med anleggsperioden. Tilpasning til omgivelsene gjøres i form av støysikring og opparbeidelse av grønn buffersone og midlertidig park i felt #5.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapsmøte 08. juni 2021, se sak 0072/21.

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter kan ses i linken nedenfor.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for «detaljregulering for hensetting av tog på Sundland».

Frist for merknader til planforslaget er 17 oktober 2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.