Forslag til detaljregulering for Nordmosvingen - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Nordmosvingen ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i hovedutvalg for tekniske tjenester den 23.11.2021.

Planområdet er på 13,5 daa innenfor Steinberg, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 230/41, 50, 62, 129, 175, 190 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til nåværende og framtidig boligbebyggelse og nåværende grønnstruktur.

Bildet viser plankartet, der området reguleres til bolig, naturområde, turvei og vei
BILDE: Planavgrensning er vist med svart stiplet linje.

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for småhusbebyggelse med tomannsboliger, samt tilhørende anlegg, parkeringskjeller, lekeplass og felles renovasjonsanlegg. Planområdet er i dag regulert til nåværende boligbebyggelse, samt framtidig boligbebyggelse og grønnstruktur. Planforslaget forslår utbygging av 4 tomannsboliger (8 boenheter) over to etasjer.

Planen omfatter også eksisterende boligbebyggelse, grøntområdet til rekreasjon og lek, nettstasjon og en ny gangforbindelse fram til fortauet langs Steinbergveien.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > hovedutvalg for teknisk tjeneste, 23.11.2021, se sak 0244/21 for plansaken.

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Nordmosvingen».

Frist for innspill til planforslaget er 08.04.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.