Forslag til detaljregulering for ny bybru og midlertidig gang- og sykkelbru, offentlig ettersyn og varsel om utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for ny bybru og midlertidig gang- og sykkelbru ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 02. februar 2021.

Samtidig varsler vi om utvidelse av planområdet ved jernbanekaia for å inkludere nødvendig areal for erosjonssikring i Drammenselva. 

BILDE 1: Viser opprinnelig varslingsgrense, opprinnelig plangrense, tidligere utvidet varslingsgrense, utvidet varslingsgrense og utvidet plangrense.

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for at Bybrua i Drammen kan rives og erstattes av en ny bybru på samme sted. Detaljreguleringen skal samtidig legge til rette for at det kan oppføres en midlertidig gang- og sykkelbru, samt sikre arealer til anleggsfasen (midlertidig bygge- og anleggs-områder). Bybru-prosjektet koordineres med Bane NOR, som skal bygge den delen av brua som går over sporene på Strømsø, mens kommunen skal bygge den resterende delen av brua.

Planforslaget består av to geografisk adskilte planområder, ett omfatter den fysiske plasseringen av Bybrua samt midlertidig gang- og sykkelbru, det andre omfatter et område på Holmennokken, som skal benyttes til midlertidig anleggsområde for Bybrua og midlertidig gang- og sykkelbru.

Det legges til rette for at den nye bybrua skal få et noe bredere tverrsnitt enn den eksisterende brua har, for bedre å kunne ivareta alle brukergrupper. Eksisterende bybru er ca. 15 m bred, ny bybru blir 19,4 m bred. Landingsområdene for Bybrua både på Bragernes og Strømsø inklusiv kiss&ride området, vest for brua på Strømsø, vil bli oppgradert. Videre legges det opp til at forbindelsen mellom bybrua og Drammen stasjon forsterkes ved trapper direkte fra bybrua og til plattformene. Oppstrøms brua vil det bli etablert et trappeløp og en heis mot Jernbanekaia, samt ny trapp ned til kiss&ride området, i tillegg vil det nedstrøms bli en trapp fra brua til Jernbanekaia.

Hensikten med utvidelse av planområdet

Utvidelsen vil gjøre det mulig å innlemme hele den prosjekterte erosjonssikringen av den eksisterende Jernbanekaia i reguleringsplan for ny bybro. Erosjonssikringen er nødvendig for utbyggingen av ny Jernbanestasjon og ny Bybru. Det er en fordel å regulere hele erosjonssikringen i én plan.

Bildet viser plankartet som ble førstegangsbehandlet.
BILDE 2: Plankartet med planområdet som ble førstegangsbehandlet
Bildet viser det utvidede planområdet
BILDE 3: Utvidet planområde

Under prosjekteringen er det avdekket at den eksisterende erosjonssikringen og fyllingen har en annen form, utstrekking og tilstand enn opprinnelig forutsatt. Opprinnelig var det kun planlagt mindre tilpasninger til fyllingen lokalt. Med oppdatert grunnlag viste det seg at tilstanden til fyllingen under kaia ikke er like god som opprinnelig forutsatt. For å få tilstrekkelig sikkerhet er det behov for å utvide og bedre erosjonssikringen. For å få utført dette med tilstrekkelig sikkerhet, vil deler av ny fylling/erosjonssikring havne utenfor den gjeldende reguleringsgrensen.

Alt areal for erosjonssikring ligger innenfor plangrensen når den foreslåtte utvidelsen blir innlemmet (Se bilde 3).

Drammen kommune vil med dette varsle om utvidelse av planområdet ved Jernbanekaia og innlemme dette arealet for erosjonssikring i planen før sluttbehandling.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 02.02.2021, se sak 0002/21.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for ny bybru og midlertidig gang- og sykkelbru».

Frist for merknader til planforslaget er 07.04.2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.