Forslag til detaljregulering for Spiraltoppen - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Spiraltoppen ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 08.06.21.

Planområdet er på 109.549 m² og ligger på Bragernesåsen i den bynære marka i Drammen. Planområdet omfatter deler av kommunal eiendom gnr/bnr. 114/248. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til LNF-formål – landbruk, natur og friluft, samt hensynssoner for nedslagsfelt drikkevann, hensyn til friluftsliv og bevaring av kulturmiljø.

Bildet viser forslag til plankartet, som strekker seg rundt parkeringsplassen.
BILDE: Forslag til plankart for Spiraltoppen

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med detaljreguleringen er å styrke Spiraltoppen som et naturbasert møtested mellom byen og marka. For å få til dette foreslås det å:

  • Etablere et utsiktspunkt med mulighet for scene/utendørsarena
  • Styrke eksisterende turvei med nye møteplasser og opplevelser underveis ved å etablere «Spiraltoppen rundt»
  • Sikre god tilgjengelighet for gående og syklende, samt tilrettelegge for kollektivtrafikk

Målet er at Spiraltoppen skal tilby et mangfold av opplevelser på ett sted, tilpasset ulike brukergrupper, med et særlig fokus på barns interesser i området. Natur og friluftsliv skal være premissgiver for tiltak innenfor området. Nye tiltak skal bidra til å skape en helhetlig opplevelse ved at det er sammenheng i utforming og ved at attraksjoner er forbundet med turveier og stier. I tillegg skal planforslaget bevare, tilbakeføre og legge opp til økt formidling av kulturhistorien.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 08.06.21, se sak 0073/21.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Spiraltoppen».

Frist for merknader til planforslaget er 9 september 2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.