Forslag til detaljregulering for sykkelvei med fortau fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S - Offentlig ettersyn

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Drammen kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S ut på høring og offentlig ettersyn. Formannskapet har i møte 18.05.2022 vedtatt å overføre myndighet til planforberedelse av denne detaljreguleringen til Viken fylkeskommune. Slik overføring innebærer at Viken overtar kommunens ansvar for utleggelse av planforslaget til høring (1.gangsbehandling) og offentlig ettersyn.

Bildet viser planavgrensningen, som strekker seg fra like nord for Hallermoveien til gangbroen over Konnerudgata
BILDE: planområdet vist i rød stiplet linje

Om prosjektet

Planlagt sykkelvei med fortau er ca. 1 km lang på østsiden av fylkesveien. Det er også planlagt fortau langs vestsiden av fylkesveien mellom Hagbart Kyllands vei og Lønnerudveien, og gang- og sykkelvei langs Hagbart Kyllands vei fram til Stollen.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende langs fv. 2722 Konnerudgata.

Plandokumenter

Merknader sender du skriftlig til:

Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg innen 19.08.2022.

Innspillene må du merke med «2020/107110 fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S».

Veien videre

Etter 1. gangs behandling /offentlig ettersyn av planen vil Viken svare ut og eventuelt innarbeide innspillene i plandokumentet. Deretter sender vi planen til kommunen for 2. gangs behandling/politisk behandling med påfølgende vedtak i kommunestyret.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Viken fylkeskommune ved Christine Blixt Bøhn, på telefon 99277246 eller e-post christiboh@viken.no

Du kan også lese om prosjektet på Fv. 2722 Konnerudgata - Viken fylkeskommune

Frist for merknader til planforslaget er 19.08.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.