Forslag til detaljregulering for sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate - offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 16.03.2021.

Planområdet er på 6300 m2 innenfor kommunedel 7 Strømsø, hvorav 5760 m2 dekker samferdselsarealer. Planen omfatter eiendommene 110/42, 110/450, 110/216, 110/228 og 110/449. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til bolig og offentlig formål.

Bildet viser forslag til plankart, som strekker seg fra Marienlysttråkket i nordvest, til Austadgata i sørøst.
BILDE: Forslag til plankart. Detaljert beskrivelse av løsningene og illustrasjoner finnes i vedlegget «planbeskrivelse». Flere illustrasjoner finnes i vedleggene «illustrasjoner» og «illustrasjonsplan».

Flere illustrasjoner kan sees her i vedleggene til den politiske saken.

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for at ny sykkelveg med fortau etableres i eksisterende gateløp i Hermanstorffs gate, og vil koble sammen eksisterende gang- og sykkelveg over Marienlyst med eksisterende toveis sykkelveg i Austadgata. Det foreslås omorganisering av Hermanstorffs gate for å gi syklende og gående en høyere prioritet, et bedre tilbud enn i dag og mindre konflikt ved ferdsel. Hovedløsningen som foreslås er 3 meter bred sykkelveg med 2 meter bredt fortau, der fortauet plasseres nærmest innganger til både barnehage, sykehjem og boliger som ligger sør for Hermanstorffs gate.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 16.03.2021 > se sak 03/21.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate».

Frist for innspill til planforslaget er tirsdag 18.05.2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.