Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Steinbergveien øst - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Steinbergveien øst ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 08. september 2020.

Planområdet er på 18.626 m2 ved innkjøringa til Steinberg, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 25/1 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til LNF.

Bildet viser plankartet
BILDE: Plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for etablering av en dagligvarebutikk i tilknytning til boligområdet Steinberg. Området er regulert med forretningsformål og grønnstruktur/naturområde.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 08.09.2020, se sak 147/20. Saken kan også finnes i kommunens innsynsportal med saksnr 20/1444 (18/344 i tidligere Nedre Eiker kommunes innsynsportal).

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter kan ses i linkene nedenfor.

Plandokumentene er revidert i tråd med vedtak i hovedutvalg for tekniske tjenester 08. september 2020.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til: 

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Steinbergveien øst».

Frist for innspill til planforslaget er 22.november 2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.