Forslag til detaljregulering (med konsekvensutredning og utbyggingsavtale for Tordenskiolds gate 2 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Tordenskiolds gate 2 og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 13.06.23.

Planområdet er på 3200 m2 og ligger ved Strømsø torg i kommunedel 7 (Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen), og omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/815 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til sentrumsformål.

Forslag til plankart
BILDE: Forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for etablering av et nytt næringsbygg i 10 etasjer, med utadrettet virksomhet i første etasje samt opparbeiding av omkringliggende byrom.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av nytt fortau i Tordenskiolds gate, sykkelparkeringsplasser, nye VA-ledninger og tiltak for håndtering av overvann og flom.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 13. juni, se sak 0057/23 for plansaken, og sak 0058/23 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for detaljregulering for Tordenskiolds gate 2».

Frist for merknader til planforslaget er 08.09.2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Tordenskiolds gate 2».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 08.09.2020.