Forslag til detaljregulering med utbyggingsavtale for Sanatorieveien 45 og 47 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Sanatorieveien 45 og 47 og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 01. desember 2020.

Planområdet er på 1,7 daa innenfor Hamborgstrøm, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 114/1468 og 114/859. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.

Bildet viser forslag til plankart, der området blir regulert til boligbebyggelse
BILDE: Forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for boligfortetting i et villaområde, med to boligvolumer over felles parkeringskjeller. Volumene utformes med småhuskarakter, med flate tak og delvis tilbaketrekkinger av fasadene for tilpasning til omgivelsene. Det legges til rette for inntil 7 boenheter totalt. Over parkeringskjelleren mellom bolighusene legges det til rette for felles terrasse, vinterhage og bod.

Private uteoppholdsarealer er planlagt hovedsakelig på terrasser og balkonger. Felles uteoppholdsareal er delvis forslått på lokk over parkeringskjeller mellom de to boligvolumene og på terreng mot sør.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av kjørebane og fortau, samt omlegging og ivaretakelse av kommunale VA-ledninger i Sanatorieveien i henhold til planens rekkefølgebestemmelser.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 01.12.20, se sak 0242/20 for plansaken, og sak 0243/20 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Sanatorieveien 45 og 47».

Frist for merknader til planforslaget er 15. februar 2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Sanatorieveien 45 og 47».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 15. februar 2021.