Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12 og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester den 24. november 2020.

Planområdet er på 2 224 kvm. og ligger sentralt på Bragernes, nord-øst for Drammen rådhus og omfatter eiendommene gnr/bnr. 114/899 og 114/896. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg. Planområdet er også omfattet av kommunedelplan for Drammen sentrum (sentrumsplanen), hvor planområdet er en del av felt B48 avsatt til bybebyggelse (blandet formål), og en del av planområdet ligger delvis i et bevaringsområde for kulturminner. Dette bevaringsområdet er også en del av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, der området er del av kulturmiljøet E4; Drammenshusmiljøet i Thornegata, Schwenckegata, Cappelens gate.

Bildet viser forslag til plankart
BILDE: Forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for etablering av blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg under terreng, samt å bevare og rehabilitere drammenshuset i Schwenckegata 12. Foreslått antall boenheter er 22 stykker, der 17 boenheter er planlagt i ny boligblokk og 5 boenheter er planlagt i drammenshuset. Hensynet til det lokale drammenshusmiljøet sikres i form av hensynssone med krav til at den verneverdige bygningen i Schwenckegata 12 skal bevares og istandsettes på en slik måte at bygningenes fasader, volumer, bygningsmessige detaljer og materialkvalitet tilbakeføres. Ny bebyggelse langs Schwenckegata og Cappelens gate plasseres mot gaten, delvis med skråtak og avtrappende høyde fra nord mot sør.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av kjøreveg, fortau og annen veggrunn langs utbyggingsområdet i Thornegata, Cappelens gate og Schwenckegata i forbindelse med utbyggingen av eiendommene.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan sees på kommunens nettsider (www.drammen.kommune.no) under politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 24.11.2020, se sak 0226/20 for plansaken, og sak 0227/20 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for detaljregulering for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12».

Frist for merknader til planforslaget er 15. februar 2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for detaljregulering for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 15.februar 2021.