Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Kreftings gate - Sundhauggata - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Kreftings gate - Sundhauggata og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 08.09.2020.

Planområdet omfatter et areal på 15 530 m2 ved Sundhaugen, sørvest for Øvre Sund bru, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/56, 110/127 m.fl. I kommuneplanen er området avsatt til kombinert formål bybebyggelse.

Bildet viser forslaget til plankart
BILDE: Forslag til plankart for Kreftings gate - Sundhauggata

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for etablering av blokkbebyggelse i 3-4 etasjer, med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg under terreng. Det skal også tilrettelegges for småhusbebyggelse langs Sundhauggata, i samsvar med eksisterende bebyggelse. Planområdet er vurdert til å ha kapasitet til opparbeidelse av til sammen 65-70 nye boliger. Det skal åpnes for et sammenhengende grønt parkdrag, tilgjengelig for allmennheten, som bidrar til å bevare Strømmorenen som karakteristisk landskapsform.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av ny kommunal infrastruktur herunder gang- og sykkelvei og vannledning.

Innsyn i plandokumenter og utbyggingsavtalen

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 08.09.2020, se sak 0148/20 for plansaken, og sak 0149/20 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til: 

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Kreftings gate - Sundhauggata».

Frist for innspill til planforslaget er 09. november 2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til: 

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Kreftings gate - Sundhauggata».

Frist for innspill til utbyggingsavtalen er 09. november 2020.