Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 26.10.21.

Planområdet er på ca. 13,8 dekar og ligger ca. 400 m i luftlinje fra Strømsø torg og Drammen stasjon, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/115 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til kombinert formål bybebyggelse.

Bildet viser forslaget til plankart som strekker seg fra rundkjøringen ved Gyldenløves plass til Langes gate, der bebyggelsen reguleres til sentrumsformål
BILDE: Utsnitt av forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for blokkbebyggelse med opptil 98 leiligheter og 7 etasjer over felles parkeringskjeller, uteoppholdsarealer internt i gårdsrom og på tak, samt publikumsrettet virksomhet i første etasje. Eksisterende bebyggelse i Tollbugata 37 og 39 foreslås bevart.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Dette skjer ved at utbygger opparbeider tilliggende fortau, vei, torg og gatetun og gir et anleggsbidrag til undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen samt Strømsø Aktivitetspark.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 26.10.21, se sak 0135/21 for plansaken, og sak 0136/21 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate»

Frist for merknader til planforslaget er 23.12.2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 23.12.2021.