Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 14.06.2022.

Planområdet er på ca. 5,8 daa og ligger i et sentrumskvartal på Bragernes. Kvartalet omfatter eiendommene gnr/bnr. 113/755 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til bybebyggelse (blandet formål).

Bildet viser forslaget til plankart, der området hovedsakelig reguleres til boligbebyggelse, kombinert bolig og anleggsbebyggelse og uteoppholdsareal
BILDE: Forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for fortetting av et kvartal på Bragernes med ca. 90 leiligheter over felles parkeringskjeller, uteoppholdsarealer internt i gårdsrom og på tak, samt publikumsrettet virksomhet i første etasje mot Tomtegata. Den nye bebyggelsen har et etasjeantall mellom tre og seks etasjer. Eksisterende bebyggelse i Tomtegata 29 og Nedre Storgata 52-54 foreslås bevart.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse/gjenoppbyggelse av tilliggende fortau og rehabilitering/oppgradering av VA-ledninger.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet, 14.06.2022, se sak 0073/22 for plansaken, og sak 0074/22 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for detaljregulering for kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata».

Frist for merknader til planforslaget er 12.09.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 05.09.2022.