Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Landfalløya 31, 37, 41 og 43 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Landfalløya 31, 37, 41 og 43 og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester den 22.11.2022.

Planområdet er på ca. 15 dekar, ligger på Landfalløya i kommunedel Bragernes, Øren og omfatter eiendommene gnr/bnr. 115/508, 115/514 m.fl. I kommuneplanen er området avsatt til kombinert formål bebyggelse og anlegg og grønnstruktur.

Bildet viser et kart over beliggenheten av planområdet, et lite stykke øst for Landfalløybrua
BILDE: Beliggenhet på Landfalløya
Bildet viser illustrasjon av foreslått grep, med ny bebyggelse mot gaten Landfalløya, samt et grønt uteområde mot elven
BILDE: Foreslått ny situasjon

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for ny boligbebyggelse over 3-4 etasjer på Landfalløya 31, 37, 41 og 43. Illustrert prosjekt viser 28 boenheter. Planforslaget legger opp til å rive eksisterende bebyggelse innenfor planområdet, hvorav ett bygg er markert som «må undersøkes» i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer fra 2018. Området skal åpnes opp for allmennheten ved å videreføre elvepromenaden langs planområdet og etablere et tilgjengelig uteområde.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter flytting av overvannsledning, opparbeidelse av sammenhengende elvepromenade over utbyggingsområdet, opparbeidelse av friområde og helhetlig løsning for adkomst, oppstillingsplass og grønnstruktur for kommunal pumpestasjon, samt å besørge og bekoste full rehabilitering av brygge.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > 22.11.2022, se sak 0175/22 for plansaken, og sak 0176/22 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Landfalløya 31, 37, 41 og 43».

Frist for merknader til planforslaget er 22.01.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Landfalløya 31, 37, 41 og 43».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 22.01.2023.