Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre Storgate 5 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Øvre Storgate 5 og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester den 10. desember 2020.

Planområdet er på 856m² og ligger på Bragernes i nærheten av Bragernes torg. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 114/1092 med tilgrensende samferdselsareal. I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsformål.

Bildet viser et utsnitt av skråfoto som viser beliggenheten i sentrum, like ved elven
BILDE: Utsnitt av skråfoto som viser beliggenhet i sentrum.
Bildet viser plankartet
BILDE: Utsnitt av forslag til plankart for Øvre Storgate 5.

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for ombygging av eksisterende kontorbygg til leilighetshotell. Det legger ikke opp til utvidelse av eksisterende bygningsmasse eller til endring av bygningen utvendig og det foreslås at eksisterende fasader, byggehøyder og utvendig arkitektonisk utforming sikres og videreføres.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter dermed blant annet opparbeidelse av fortau.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester > 10.desember, se sak 0257/20 for plansaken, og sak 0258/20 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Øvre Storgate 5».

Frist for merknader til planforslaget er 15. februar 2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Øvre Storgate 5».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 15. februar 2021.