Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre Torggate 14-16 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Øvre Torggate 14-16 og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalget for tekniske tjenester den 06.09.2022.

Planområdet er på 854 m2, ligger sentralt på Bragernes og omfatter eiendommene gnr/bnr. 114/1180 og 114/6043. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til sentrumsformål.

Bildet viser forslag til plankart, der området reguleres til kombinert formål bolig, forretning og kontor, med tilhørende uteoppholdsareal og samferdsanlegg
BILDE: Utsnitt av forslag til plankartet
Bildet viser illustrasjon av planforslaget, der bygget følger gatelivet og er omtrent lik høyde som byggene det grenser til
BILDE: Illustrasjon av planforslaget

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for en bymessig fortetting i Øvre Torggate 14-16 gjennom etablering av bebyggelse i 4 etasjer, hvor den øverste etasjen skal trekkes tilbake fra fasadelivet mot gate. Planforslaget legger til rette for fortetting/kontor i første etasje og boliger i de øvrige etasjene.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av fortau, kjøreveg, annen veggrunn samt bevaring og eventuelt håndtering og tilbakeføring av trerekke i Øvre Torggate.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan sees på kommunens nettsider under politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 06.09.2022, se sak 151/22 for plansaken og sak 152/22 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Øvre Torggate 14-16».

Frist for merknader til planforslaget er 09.11.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Øvre Torggate 14-16».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 09.11.2022.