Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Svingen - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Svingen og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester, 2. mai 2023 sak 0047/23.

Planområdet er på ca. 33 daa på Konnerud, nord-vest for Vestbygda skole i kommunedel 5, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 65/1. Areal som foreslås regulert til boligformål utgjør omtrent 9,5 daa. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til framtidig boligområde, boligområde og grønnstruktur.

Utsnitt av plankartet, der området hovedsakelig blir regulert til bolig med trafikkarealer, samt blågrønn struktur.
BILDE: Utsnitt av plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med 15 eneboliger med tilhørende parkering og uteoppholdsarealer innenfor området. Ny bebyggelse foreslås løst som frittliggende småhusbebyggelse med maksimal tillatt gesimshøyde og maksimal tillatt mønehøyde på henholdsvis 7 og 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette vil utgjøre maks 3 etasjer. Adkomst til planlagt boligområde vil være fra Jarlsbergveien via Rådyrtråkket og inn Skjeldrumtråkket. Bekken som går langs plangrensen i øst ivaretas gjennom en hensynssone for grønnstruktur med tilhørende bestemmelser. Området skal bevares som et offentlig tilgjengelig grøntdrag hvor det ikke skal bygges, fylles eller etableres anlegg i en sone på 20 meter fra bekken.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter blant annet opparbeidelse av adkomst til planområdet med kjørevei samt gang- og sykkelvei fra Rådyrkroken til og langs planområdet, oppgradering av gangfelt og kryss, etablering av turvei, etablering av overvannstiltak herunder utbedring av stikkrenner, og opparbeidelse av arealer regulert til offentlig eierskap.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester, se sak 0047/23 for plansaken, og sak 0048/23 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Svingen».

Frist for merknader til planforslaget er 30.06.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Svingen».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 30.06.2023.