Forslag til endring av Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslaget om endring av Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 21.09.2021.

Området som omfattes av den foreslåtte endringen av reguleringsplanen for nytt sykehus i Drammen er ca. 14 165 m2 og ligger på Brakerøya. Området til endringen omfatter eiendommene gnr/bnr. 113/784 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til næringsbebyggelse.

Bildene viser planavgrensningen, som ligger mellom Nedre Strandgate og jernbanelinjen, ved Jakob Borchs gate.
BILDE: bildet til venstre viser avgrensing for forslag til endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark er markert med svart stiplet linje. Bildet til høyre viser forslaget om endring omfatter også endring på vertikalnivå 3 i plankartet. Endringen gjelder felt SAA3 med tilhørende bestemmelsesområder #17 og #18.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planforslaget er å endre gjeldende regulering for å legge til rette for økte byggehøyder og høyere utnyttelse med økt andel flerfunksjonell næringsbebyggelse på Tomtegata 64 (tidligere Montèr). Planforslaget legger til rette for høyhusbebyggelse fordelt på fire bygningsvolum. Disse volumene har en sammenhengende base med parkeringshus, som hovedsakelig skal betjene det nye sykehuset. Maksimal tillatt gesimshøyde for høyhusbebyggelsen varierer mellom kote 55 og 39. Det legges til rette for allment tilgengelig takpark på takflaten til parkeringshuset.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 21.09.2021, se sak 0124/21.

Planforslaget innebærer utnyttelse og formål som er innenfor rammene for tiltaket som ble konsekvensutredet ved førstegangsbehandling i planprosessen til Detaljregulering for nytt sykehus.

Konsekvensutredning som legges til grunn for forslag om endring av planen og gjeldende reguleringsplan, kan finnes på følgende politiske saker i tidligere Drammen kommune:

  • Førstegangsbehandling i formannskapet 19.03.2019, sak 35/19
  • Andregangsbehandling i bystyret 03.09.2019, sak 142/19

Planbeskrivelsen med vedlegg, gir supplerende dokumentasjon som utfyller konsekvensutredningen til gjeldende regulering der dette er nødvendig.

Ved en inkurie var henvisningsfeltet til plankartet uten fargekoder, da saken var til politisk behandling. Forslag til plankart med fargekoder i henvisningsfeltet ligger her.

Plankart med fargekoder i tegnforklaring (pdf)

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til forslag til endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark».

Frist for merknader til planforslaget er 13.12.2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.