Forslag til forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova - Høring

Forslag til ny gebyrforskrift etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Drammen kommune legges ut på høring.

Kommunens adgang til å kreve inn gebyrer for plan- og byggesaker, oppmåling- og eierseksjoneringssaker mv. er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkellova § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsforskriften § 2-12.

Hensikten med ny gebyrforskrift

Hensikten med gebyrforskriften er å finansiere de oppgavene kommunen er pålagt å utføre. Gebyrene skal følge prinsippet om selvkost. Dette innebærer at kommunen kan ta betalt for det tjenesten koster, men ikke mer. Kommunen skal kunne dokumentere at gebyrene er i tråd med selvkostprinsippet.

Intensjonen med å utarbeide ny gebyrforskrift har vært å revidere forskriften og å lage en forskrift som gjenspeiler kommunens ressursbruk i de enkelte sakene på en fleksibel måte. Det er lagt vekt på at forskriften skal være presis for å unngå fortolkninger og misforståelser.

Forskriften utnytter mulighetene som lovverket gir for å kreve betaling underveis i saksbehandlingsprosessen. Dette sikrer at kommunen får betalt for utført arbeid selv om søknad eller forslag trekkes.

Innsyn i høringsdokumenter

Forslag til ny gebyrforskrift finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalget for tekniske tjenester 24.08.2021, sak 0190/21.

Spørsmål og uttalelser kan sendes til
kommunepost@drammen.kommune.no
eller
Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen

Høringsfrist er 01.11.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.