Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Gulskogen-Hokksund – nytt offentlig ettersyn for delstrekningen Gulskogen-Mjøndalen

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Gulskogen – Hokksund, delstrekning Gulskogen – Mjøndalen, inkludert tilleggsutredningen for den alternative korridoren Fylkesmannslinja, ut til ny høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 9. juni 2020.

Hensikt med planarbeidet

Kommunedelplanens formål er å fastsette korridor for dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Hokksund, som danner grunnlag for regulering i neste planfase.

Kort om tidligere prosess i saken fra sluttbehandlingene av kommunedelplanen for strekningen Gulskogen-Mjøndalen i 2019, til nå:

  • 08.05.2019 Vedtak av midtre korridor med innsigelse fra fylkesmannen i tidligere Nedre Eiker kommune
  • 21.05.2019 Vedtak av midtre korridor med innsigelse fra fylkesmannen i tidligere Drammen kommune
  • 10.09.2019 Meklingsmøte grunnet innsigelsen mellom kommunene, Bane NOR og Fylkesmannen som resulterte i utarbeidelse av en tilleggsutredning
  • 13.03.2020 Bane NOR oversender tilleggsutredningen som viser en alternativ korridor med mindre konsekvenser for jordvern
  • 09.06.2020 Ny 1. gangsbehandling av planforslaget, inkludert tilleggsutredningen
Bildet viser de tre korridorene som er konsekvensutredet

I kommunedelplanen er tre korridorer konsekvensutredet. Midtre korridor, som i stor grad følger dagens jernbane, er anbefalt av Bane NOR. Tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Drammen kommune vedtok midtre korridor i 2019. Fylkesmannen har innsigelse til midtre korridor grunnet jordvern, og vedtaket av midtre korridor har derfor ikke juridisk virkning ennå. Grunnet denne innsigelsen er en tilleggsutredning utarbeidet som viser den alternative korridoren Fylkesmannslinja.

Bildet viser type arealbeslag for midtre korridor og fylkesmannslinjen

Figur hentet fra tilleggsutredningen som viser den alternative korridoren Fylkesmannslinja og midtre korridor. Nå er tilleggsutredningen av Fylkesmannslinja og kommunedelplanen med midtre korridor på ny høring og offentlig ettersyn.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > 09.06.2020, se sak 65/20.

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Justeringen gjelder sammenslåing av planbestemmelser og plankart for tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Drammen kommune, og noen endringer i planbestemmelsene. Reviderte plandokumenter kan ses i lenkene nedenfor.

Revidert plankart (pdf)
Reviderte planbestemmelser (pdf) 

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund».

Frist for innspill til planforslaget er 11.10.2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.