Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for Gulskogen Nord - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for Gulskogen Nord ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 26.10.2021.

Planområdet er ca. 730 dekar, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 10/34, 14/14, 14/16 m.fl. I kommuneplanen er området avsatt til transformasjonsområde for byutvikling (D-området).

Bildet viser et utsnitt av plankartet, som strekker seg fra Pølsesvingen til Rødgata, og fra elven til jernbanelinjen. Plankartet regulerer arealformålene bolig, sentrum ved stasjonen, skole langs Nedre Eikervei og ny grønnstruktur
BILDE: Utsnitt av plankart

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planforslaget er å legge rammene for en langsiktig utvikling gjennom å definere robuste og fleksible rammer som tåler endringer og uforutsigbare utviklingstrender. Kommunedelplanen skal gi tydelige føringer for en utvikling av Gulskogen nord som skal være med å oppfylle kommunens overordnede visjon om «Byvekst med kvalitet».

Bildet viser hovedgrepet, der man ser at det skal etableres en promenade langs jernbanen, forbindelse på tvers av nye felt, gatetun gjennom felt, sykkelvei langs Nedre Eikervei, ny grønnstruktur som kobler den nye jernbanepromenaden til elvepromenaden.
BILDE: Hovedgrepet for planen

I planforslaget er det foreslått en bymessig fortetting, med ulike utnyttelsesgrader basert på nærheten til stasjonen, der høyest tetthet er konsentrert til feltene rundt stasjonen. En sentral målsetning for Gulskogen nord er å øke boligandelen og legge til rette for en utvikling som gjør bydelen attraktiv som boligbydel, med spesielt fokus på oppvekst og familieliv for ulike sosiale grupper (inntektsgrupper, livsfaser og etnisitet). I områdene nærmest Gulskogen stasjon er det foreslått sentrumsformål, der deler av sentrumsområdet vil ha aktive fasader i første etasje. I planforslaget er det foreslått at det i alle boligområder skal tilrettelegges for en variert boligbebyggelse med ulike hustyper tilpasset ulike brukergrupper, der det også i alle boligfeltene skal være innslag av småhusbebyggelse. Kommunedelplanen legger til rette for videreutvikling av de blågrønne strukturene i planområdet, som skal danne et helhetlig blågrønt nettverk.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet se sak 137/21.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Kommunedelplan for Gulskogen Nord».

Frist for merknader til planforslaget er 24.01.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.