Holmestrandsveien 132-138 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 26.04.2022 vedtatt detaljregulering for Holmestrandsveien 132-138, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i Kobbervikdalen, ca. 3 km fra Strømsø torg. Øst for planområdet ligger Nordbykollen og Holmestrandsveien, og i øst ligger Fjellplatået, Vestfoldbanen og E18.

Hovedformålet med planen er å regulere Holmestrandsveien 132-138 i tråd med dagens bruk. Eiendommen benyttes i dag til offentlig tjenesteyting med boliger for vanskeligstilte.

Bildet viser plankartet, der området hovedsakelig reguleres til offentlig tjenesteyting
BILDE: utsnitt av plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 26.04.2022, se sak 0036/22.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Holmestrandsveien 132-138».