Innspill til forsøksprosjekt med beitedyr i Bragernesåsen og Spiraltoppen

Med bakgrunn i en politisk bestilling fra 2022, skal Drammen kommune utarbeide en sak om bruk av beitedyr i Bragernesåsen og Spiraltoppen. Saken skal opp til politisk behandling våren 2023.

En tverrfaglig gruppe bestående av fagpersoner og virksomhetsledere for Samferdsel, vei og park, Arena kultur, idrett og friluftsliv og Miljø og landbruk arbeider med saken. Det er foreslått å gjennomføre et forsøksprosjekt som skal gå i 2023. I forsøksprosjektet er det tenkt beiting med et relativt lite antall beitedyr, mellom 5 og 20.  I utgangspunktet er det sau og/eller geit som er aktuelt. Beiteområdet avgrenses med et virtuelt gjerdesystem (For eksempel GeoFence, NoFence). Konkret lokalisering og avgrensing av beiteområde er ikke avgjort ennå. Det må sees på når snøen er borte.  

Dyreeier skal sørge for dyrenes velferd og velger ut dyr som er vant til å beite i bynær natur og er vant til folk og hunder. Beiting, litt avhengig av hvilke type dyr man har på beite, og hvor mange, vil føre til at ett området holdes åpent for trær og busker. 

Bragernesåsen og Spiralen er et av kommunens mest brukte utfartsområder, og i området finnes det i tillegg til et stort og omfattende turvei og –stinett, bl.a  friluftsmuseum, barnehage, serveringssteder og kulturminner. Bragernesåsen er tilplantet med tusenvis av ulike trær og floraen har en stor artsrikdom. 

Introduksjon av beitedyr i begrenset omfang vil kunne gjennomføres i tråd med vedtatte skjøtselsplaner og reguleringsplaner, men den utstrakte bruke av området medfører at det gjennomføres en innspillsrunde på planen med aktuelle interesseorganisasjoner. 

Målgrupper for høring 

Målgruppen for høringen er aktuelle interessegrupper som kan bli berørt av forsøksprosjektet. 

Dette ønsker kommunen innspill på 

Kommunen ønsker tilbakemelding og innspill på forslag til forsøksprosjekt med bruk av beitedyr i Bragernesåsen og Spiralen. 

Send innspill

Merk innspill med: «Sak 23/08621 Innspill til forsøksprosjekt med beitedyr i Bragernesåsen og Spiraltoppen»

Frist

Frist for innspill er 8. mars 2023.