Høring – Klimastrategi for Drammen 2030

Forslag til klimastrategi for Drammen 2030 sendes ut på offentlig høring. Alle inviteres til å gi innspill til klimastrategien.

Om klimastrategien

Klimastrategi for Drammen 2030 er Drammen kommunes strategi for oppfølging av Parisavtalen og omstilling til et lavutslippssamfunn. Klimastrategien handler både om utslippene som slippes ut lokalt innenfor kommunens grenser og de utslippene som skjer utenfor kommunens grenser, som en følge av forbruket til kommunens innbyggere og næringsliv, og kommunens eget forbruk.

Strategien bygger på disse to hovedmålene:

  • Reduksjon av klimagassutslippene med 55 prosent innenfor kommunens grenser innen 2030
  • Drammen skal bli en foregangskommune på sirkulær økonomi innen 2030

Det er fire satsinger som følger opp de to hovedmålene:

  • Mobilitet
  • Bygg og arealbruk
  • Ressursbruk
  • Kommunen som forbilde

Høringsdokumenter

Forslag til klimastrategi for Drammen 2030 (pdf)

Som vedlegg til klimastrategien følger:

Send inn høringssvar

Høringen er åpen for alle, og høringsperioden er fra 5. desember 2022– 05. februar 2023.

Høringsfrist er 05. februar 2023.

Høringssvar sendes til:
E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Høringssvar merkes tydelig med: «Høringssvar. Klimastrategi for Drammen 2030. Sak: 22/36586», og hvem som avgir høringssvaret.

Etter at høringsperioden er gjennomført vil rådmannen sammenfatte og vurdere alle høringsinnspill, og legge klimastrategien frem til andregangs behandling. Dette vil skje tidlig i 2023.