Høring - strategi for frivillighet 2024-2030

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet vedtok 7. juni 2023 å legge forslag til strategi for frivillighet 2024 –2030 ut på høring. Alle som ønsker det, kan si sin mening om strategien.

Du kan for eksempel gi innspill på hva du er enig eller uenig i, om det er noe du savner i strategien eller kunnskapsgrunnlaget, om noe er uklart eller om du har faktaopplysninger som kan være relevante.

Strategi for frivillighet 2024–2030 skal sikre helhet og systematikk i Drammen kommunes samhandling med frivillig sektor. Strategien foreslår tre overordnede mål med tilhørende strategier. Til hver strategi er det definert innsatsområder som må ivaretas når tiltak skal utarbeides. En strategi er på et overordnet nivå og har ikke tiltak.

Kunnskapsgrunnlaget inneholder nasjonale og regionale føringer, forskning og lokale forhold. Sammen med innspill fra medvirkningsprosesser og kartlegginger i kommuneorganisasjonen, er kunnskapsgrunnlaget utgangspunkt for utarbeidelsen av mål og strategier, samt områder som må ivaretas i iverksettelsen av strategiene.

Høringsdokumenter 

Høringen består av to dokumenter, samt en oppsummering av innspill av allerede gjennomførte medvirkningsaktiviteter.

Delta på høringen

  • Frist: 17. september 2023.

Send høringssvar på e-post eller post til:

Høringsinnspill merkes med «saksnummer 23/23929». Skriv også om høringssvaret kommer fra privatperson, lag, forening, organisasjon eller andre.

Høringsinnspillene som kommer inn vil vurderes i endelig forslag til strategi, som sluttbehandles i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet og i kommunestyret. Høringsinnspillene vil i sin helhet følge med strategien til sluttbehandling.