Høring av retningslinjer for salg og aktivitet i uterom

Retningslinjer for salg og aktivitet i uterom har vært til førstegangs behandling i formannskapet i Drammen kommune 7. februar 2023 og legges nå ut på høring.

Drammen kommune kan, som grunneier og forvalter av arealer, låne eller leie ut arealene til forskjellige typer arrangementer, ulike former for handel, uteservering, stands og annen type næringsvirksomhet. Etter kommunesammenslåingen er det behov for felles retningslinjer som skal gjelde for hele den nye kommunen.

Målsettingen er å sikre at retningslinjene i størst mulig grad legger til rette for et levende sentrumsliv, der det er gode vilkår både for innbyggere og næringsliv.

Høringssvar kan sendes skriftlig til:

kommunepost@drammen.kommune.no merket Berit Bakkane innen 24. mars 2023.

Vi inviterer også til høringsmøte 7. mars kl 15:00 – 16:00 i møterom Konnerud/Åssiden i 1. etg i rådhuset i Drammen.

Dokumenter i saken: