Høring av strategi og handlingsplan for fossilfrie drivstoff i Drammen

Formannskapet vedtok 22.03.2023 at forslag til strategi og handlingsplan for fossilfrie drivstoff i Drammen kommune skal sendes på høring.

Strategidelen av dokumentet angir overordnede strategiske grep som det foreslås at Drammen kommune legger til grunn i sitt arbeid knyttet til fossilfrie drivstoff, mens handlingsplanen konkretiserer oppgaver Drammen kommune skal gjøre som oppfølging av strategien.

Som vedlegg følger også et faglig grunnlag som angir fakta og redegjør nærmere for bakgrunnen for foreslått strategi og handlingsplan.

Kommunen ønsker innspill til forslaget som nå foreligger. Alle som ønsker det, kan uttale seg om forslaget til strategi og handlingsplan.

Høringsfristen er 21. april 2023.

Høringsuttalelser merkes tydelig med «Uttalelse til strategi og handlingsplan for fossilfrie drivstoff – sak 21/12381» og sendes Drammen kommune på e-post kommunepost@drammen.kommune.no, eller som brev til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen. Spørsmål om strategi og handlingsplan for fossilfrie drivstoff kan stilles til kommunen på samme e-postadresse, eventuelt på telefon 32 04 00 00.