Høring fartsforskrift for fritidsbåter

Frist for innspill er 31. mars 2022.

Den 1. januar 2020 ble Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommuner den nye Drammen kommune. Det er nå utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift for fritidsfartøy i sjø- og elveområdet for den nye kommunen.

Bakgrunnen for endring av eksisterende forskrifter er at det er kommet ny havne- og farvannslov, samt at regelverket i de tre tidligere kommunene skal samles i en felles forskrift og harmoniseres med bestemmelser i nabokommuner.

Forslag til forskrift og hovedpunktene Forslag til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjø- og elveområde, Drammen kommune:

  • På Drammenselva, på strekningen mellom Risgarden lykt på Holmen i øst og kommunegrensen mot Øvre Eiker kommune i vest, er maksimal tillatte hastighet 5 knop.
  • På Drammensfjorden innenfor 200 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten fra kommunegrensen i sør mot Holmestrand kommune ved Blindsand, til kommunegrensen i øst mot Asker kommune ved Lahell og til kommunegrensen i nord mot Lier kommune ved Brakerøya er maksimal tillatte hastighet 5 knop.
  • Innenfor en avstand av 200 meter fra varige konstruksjoner og anlegg, som for eksempel kaier, brygger og anlegg for akvakultur er maksimal tillatte hastighet 5 knop. Sjømerker regnes ikke som varige konstruksjoner.
  • I Svelvikstrømmen innenfor et sjøområde avgrenset i nord av en rett linje trukket 090° fra Blindskjær lykt og i syd av en rett linje øst-vest gjennom Svelvikrenna Søndre lykt er maksimal tillatte hastighet 8 knop.

Dokumenter

Relevante dokumenter til saken:

Send innspill

Har du innspill til ny forskrift? Send inn høringsinnspill til:

Merk innspillene med: Sak 21/35433 «Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i kommunens sjø- og elveområde, Drammen kommune».

Frist

Frist for innspill er 31. mars 2022.