Høring: Forslag til politivedtekter for Drammen kommune

Forslag til politivedtekter for den sammenslåtte Drammen kommune legges nå ut på høring.

Formannskapet vedtok i sak 20/21 den 16.03.21 forslag til nye politivedtekter for Drammen kommune.

Forslaget skal etter forvaltningsloven § 37 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er 10.05.21.

Det fremgår av forvaltningsloven § 37 annet ledd at enhver som forskriften skal gjelde for har anledning til å komme med høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggere i kommunen derfor skal få mulighet til å komme med innspill til de foreslåtte politivedtektene.

Formannskapets sak 15/20 og politivedtektene for gamle Moss kommune finner du nedenfor, se vedlegg. Her finner du også ettersendte innspill som har kommet fra partiene Rødt, Ny Kurs og MDG. Innspill fra partiene SV, Frp og Høyre fremgår av saksframlegget.

Høringsuttalelsene bes sendt skriftlig til enten kommunepost@drammen.kommune.no, eller til Drammen kommune, Postboks 7500, Drammen

Når høringsfristen er ute vil mottatte innspill bli vurdert og behandlet av formannskapet på nytt. Politivedtektene for Drammen kommune vil bli endelig vedtatt av kommunestyret, og gjeldene fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.