Høring - Handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg

Forslag til handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg sendes ut på offentlig høring. Alle inviteres til å gi innspill til handlingsplanen.

Høringsdokumenter

I denne høringen legger rådmannen frem forslag til handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg. Som vedlegg til planen følger også utredning av gjenåpning av skoledrift på Berger. Begge dokumentene inngår i høringen.

Rådmannen oppfordrer alle til å benytte muligheten til å komme med innspill til rådmannens forslag til prinsipper, strategier og tiltak som legges frem i handlingsplanen.

Under den politiske debatten i hovedutvalget 19.10.22, ble det vedtatt å legge ved fem spørsmål til høringsrunden som hovedutvalget også ønsker innspill på. Disse spørsmålene kan leses i protokollen fra møtet.

Send inn høringssvar

  • Høringen er åpen for alle
  • Høringsperioden er fra 20. oktober – 1. desember 2022
  • NY HØRINGSFRIST er torsdag 8. desember 2022

Høringssvar sendes til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Høringssvar merkes tydelig med: «Høringssvar. Barnehage- og skolebygg. Sak: 22/29380», og hvem som avgir høringssvaret

Etter at høringsperioden er gjennomført vil rådmannen sammenfatte og vurdere alle høringsinnspill, og legge handlingsplanen frem til 2.gangs behandling. Dette vil skje tidlig i 2023.