Høring Handlingsplan plast

Frist for innspill til Handlingsplan plast 2022-2026 er 8. juli 2022.

Plast er et av våre største miljøproblemer. Hvert år havner 8 millioner tonn søppel i verdens hav, og mellom 70 og 80 % av dette er plast. Hvis plastforbruket fortsetter i samme tempo som nå, vil det innen 2050 være mer plast i havet (i vekt) enn fisk.

Etter at Nedre Eiker, Svelvik og Drammen ble til en storkommune 1. januar 2020, ble arbeidet med å utarbeide en handlingsplan om plast for hele storkommunen påbegynt. I politisk verbalvedtak til økonomiplan 2020-23, ble det bedt om at rådmannen belyste problemstillinger rundt mikroplast og andre miljøkonsekvenser ved legging av gummidekker på lekeplasser, og at kunstgressbaner i Drammen kommune skal ha lavest mulig miljøavtrykk. Flere kommuner har de siste årene laget handlingsplaner mot plastforurensning, og vi har brukt disse som inspirasjon til vår handlingsplan.

Det er viktig at hver og en gjøres oppmerksomme på plastens ulemper og viktigheten av å unngå at den havner i naturen. Å unngå plast fullstendig er ikke teknisk og praktisk gjennomførbart per i dag. Det er imidlertid mange tiltak som kan gjøres for å redusere kommunens bruk og utslipp av plast. Drammen må ta sitt ansvar for å løse problemene knyttet til plastforurensning og -forsøpling.

Tiltakene er delt inn i fire kategorier:

  • Generelle tiltak
  • Driftstiltak
  • Informerende tiltak
  • Tiltak som fører til utfasing

Dokumenter

Relevante dokumenter til saken:

Send innspill

Har du innspill til Handlingsplan plast? Send inn høringsinnspill til:

Merk innspillene med: Sak: 21/21631 «Høring - Handlingsplan plast»

Frist

Frist for innspill er 8. juli 2022.