Høring – Lokal forskrift om hundehold i Drammen kommune

Forslag til lokal forskrift om hundehold i Drammen kommune sendes ut på offentlig høring.

Høringsfrist 30. januar 2023.

Hovedutvalget for tekniske tjenester i Drammen kommune behandlet i sitt møte 22. november 2022 utkast til lokal forskrift om hundehold i Drammen kommune som sak 190/22. Utvalget vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring. Frist for å sende høringssvar 30. januar 2023.

Sammendrag

På grunn av kommunesammenslåingen 1. januar 2020 er det behov for å vedta en ny forskrift som omfavner hele Drammen kommune. Av de tidligere kommunene var det kun Nedre Eiker kommune som hadde en lokal forskrift som ble vedtatt i 2007. Den tok hovedsakelig for seg utvidet båndtvang og bestemmelser av hensyn til ro og orden. Kommunen har tidligere mottatt flere klager knyttet til hundehold og ønsker å minske konfliktnivået som hund kan skape. På bakgrunn av dette er det foreslått paragrafer om båndtvang i spesifikke områder hele året (§ 4 punkt 1 og § 5) og for spesifikke områder deler av året (§ 4 punkt 2).

Videre er det foreslått en paragraf som omhandler ro og orden i kommunen, hvor det fastsettes at hunder ikke skal ha støyende adferd (§ 7 punkt 1) og at hundeholder er ansvarlig for fjerning av avføring fra hund i gitte områder (§ 7 punkt 2).

Kommunen har kontaktet alle som har søkt om produksjonstilskudd til dyr som beiter i Drammen kommune i 2021, samt beitelag i nabokommuner, for å fremskaffe mer kunnskap om når de tar inn sine dyr fra beite og hvor disse beiter. Dette for å få vurdert behov for eventuell utvidet båndtvang i beiteområder. Kommunen har hjemmel, men det forutsetter at husdyrene har rett til å beite i aktuelt området og at de faktisk gjør det, utover den ordinære båndtvangen til 20. august. Ved forespørsel er det ingen som har gitt svar på om de faktisk har husdyr på beite lenger enn 20. august og da har kommunen ikke hjemmel for å ta det inn i forskriften.

Relevante dokumenter til saken:

  1. Saksfremlegg (pdf)
  2. Vedtak (pdf)
  3. Forslag til forskrift (pdf)

Send inn høringssvar

  • Høringen er åpen for alle
  • Høringsfrist er 30. januar 2023

Høringssvar sendes til:

E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Høringssvar merkes tydelig med: «Sak 21/18587, Lokal forskrift om hundehold, Drammen kommune».

Etter at høringsperioden er gjennomført vil rådmannen sammenfatte og vurdere alle høringsinnspill, og legge forskriften frem til 2.gangs behandling. Dette vil skje tidlig i 2023.