Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen

Forslag til Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen legges ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens §11-14. Vedtak ble fattet i formannskapet i Lier kommune 16.mars 2023, sak 24/2023, og formannskapet i Drammen kommune 21.mars 2023, sak 0022/23.

Planforslaget med vedlegg er også tilgjengelig i servicetorget i Lier rådhus.

Merknader til planen sendes til:

e-post: postmottak@lier.kommune.no
eller Lier kommune, Fjordbykontoret, Postboks 205, 3401 Lier
Vennligst merk innspillet med «KDP Fjordbyen, høringsuttalelse»

Merknader som angår forhold innenfor Drammen kommune sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst merk innspillet med «KDP Fjordbyen, høringsuttalelse» og saksnummer «23/05672»

Frist for merknader til planforslaget er 02.juni 23.