Høring: Planprosess for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2040

Kommunestyret i Drammen vedtok i møtet 16.06.20, sak 81/20, at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Drammen kommune 2020-2040 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til PBL §11-1.

Forslaget til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel redegjør for hvordan det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel foreslås lagt opp.

Har du innspill?

Har du innspill til hvordan arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel foreslås lagt opp?

Da kan du sende innspill på epost eller vanlig post:

Merk gjerne e-post med «20/40466 Innspill planprogram kommuneplanens samfunnsdel».

Frist

Frist for å gi innspill er 25. august 2020.