Høring sykkelplan

Kommunestyret i Drammen vedtok 23. mars 2021 å sende forslag til sykkelplan for Drammen kommune ut på 6 ukers høring og offentlig ettersyn.

Sykkelplanen viser hvordan sykkelsatsingen kan ivaretas gjennom definisjon av visjon, mål og satsingsområder. Det er også definert et sykkelnett for hele kommunen, hvor 86% av innbyggerne bor nærmere enn 200 meter fra nærmeste definerte sykkelrute.

Som del av planen er det utarbeidet et sett vurderingskriterier som skal legges til grunn for prioritering av utbygging på strekninger. Til tross for planens 10-årige horisont vil utbyggingshastigheten av de større prosjektene avgjøres av tilgjengelige midler. Planen sier således ikke noe om utbyggingshastigheten.

Planen legges ut på høring og offentlig ettersyn for innspill på innhold, vurderingskriterier og kart over sykkelnettet.

Høringssvar

Vi ber om at eventuelle innspill til planen merkes med:

  • «Innspill på forslag til Sykkelplan for Drammen kommune»

og sendes til kommunepost@drammen.kommune.no eller med brev til Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen.

Høringsfrist

  • Frist for innspill er 4. juni 2021.

Plan og sykkelkart