Temaplaner på høring

Det gjennomføres nå en høring på forslaget til fire temaplaner. Høringen er åpen for alle.

Høringen inkluderer fire dokumenter:

Hensikten med forslagene

Drammen kommune har, med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel utarbeidet fire temaplaner med satsinger og tiltak for tekniske tjenester, helse, sosial og omsorg, kultursektorens tjenester for utvikling av kunst og kulturlivet og oppvekst og læringsløp.

Planene består av fire satsinger som er felles for de fire planene; folkehelse og livsmestring, på lag med frivilligheten, nærmiljøutvikling og levekår. I tillegg har hver av temaplanene satsinger og tiltak som er spesifikke for de tjenestene som omfattes av planen.

Medvirkningsarrangementer i høringsperioden

I høringsperioden legges det opp til følgende medvirkningsaktiviteter:

Høringsfrist: 09.05.2022

Send inn høringssvar

Høringen sendes til:

kommunepost@drammen.kommune.no (foretrekkes), eller Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Høringssvaret merkes med: «Sak: 21/34238»