Strategier for lindrende, rehabilitering og helsebygg på høring

Det gjennomføres nå en høring på forslag til tre strategier: Helhetlig strategi for å møte fremtidens behov for bygg med helse- og sosialformål, strategi for lindrende behandling og strategi for rehabilitering.

 • Høringen er åpen for alle

Høringen inkluderer tre dokumenter:

 1. En helhetlig strategi for å møte fremtidens behov for bygg med helse- og sosialformål (pdf)
 2. Strategi for lindrende behandling (pdf)
 3. Strategi for rehabilitering (pdf)

Til grunn for strategiene ligger det flere kunnskapsgrunnlag og utredninger:

 • Kunnskapsgrunnlag - del 1, Bygg til helse- og omsorgsformål
 • Kunnskapsgrunnlag om frivillighet i helse, sosial og omsorgstjenestene
 • Strategi 80+
 • Boligtilbud for mennesker med demens - et kunnskapsgrunnlag
 • Kriterier for tildeling av sykehjem og omsorgsbolig
 • Utredning om omsorgsboliger
 • Helhetlig kunnskapsgrunnlag - Bolig og omsorgsbygg

Disse finner dere på kommunens innsynsportal under behandling av utvalgssak 0016/22 i Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Hensikten med forslagene

Det er forventet en betydelig økning av antallet eldre frem mot 2040. Dette vil kunne medføre økt etterspørsel av kommunale helse- og omsorgstjenester for alle aldersgrupper, og vil derfor kunne utfordre det samlede tjenestetilbudet.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg har vedtatt å sende på høring forslag til en helhetlig strategi for å møte fremtidens behov for bygg til helse og sosialformål frem mot 2032.

I henhold til vedtak i kommunestyret er det også utarbeidet en strategi for lindrende behandling og en for rehabilitering. I disse strategiene gis det kunnskap om henholdsvis kommunens tjenester knyttet til lindrende behandling og kommunens rehabiliteringsarbeid og det foreslås strategier som skal vise vei for det kommende arbeidet, sett i et 12 års perspektiv. Hver av disse to strategiene har forslag om 11 strategier.

Høringsfrist: 09.05.2022

Høringen sendes til:

kommunepost@drammen.kommune.no (foretrekkes), eller Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Høringssvaret merkes med: «Sak: 20/35975»