Kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund, delstrekning Gulskogen-Mjøndalen - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.06.2021 vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund, delstrekning Gulskogen-Mjøndalen, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15.

Planområdet ligger mellom Gulskogen og Mjøndalen stasjon. Hovedformålet med planen er å båndlegge korridor for dobbeltspor som skal planlegges videre gjennom en detaljregulering. Midtre korridor, som i hovedsak følger dagens jernbane, er vedtatt i kommunedelplanen for delstrekning Gulskogen-Mjøndalen. Plankartet viser arealet som er båndlagt som skravert areal med gjeldende kommuneplan under. Delstrekning Mjøndalen-Hokksund er ikke vedtatt ennå og vil avklares i egen politisk sak på senere tidspunkt i samråd med Øvre Eiker kommune.

Det er oppdaget en skrivefeil i kunngjøringsbrevet. Det presiseres derfor at dette er en kommunedelplan. Neste steg er å utarbeide en reguleringsplan.

Bildet viser de tre ulike korridorene som er utredet, en ytre korridor som ligger nærmest elven, en indre korridor som ligger nærmest åsen og en midtre som ligger mellom de andre.

Illustrasjon av de ulike korridorene som er utredet. Midtre korridor er nå vedtatt for den delen av planen som gjelder for Gulskogen-Mjøndalen. Plankartet (pdf) er det juridisk bindende dokumentet som viser mer nøyaktig hvilke arealer som er en del av midtre korridor, og som båndlegges for videre detaljregulering.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.06.2021 > se sak 87/21.

Det er ikke anledning til å klage eller kreve innløsning og erstatning ved vedtak av kommunedelplan.