Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 09.02.2021 vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15.

Hovedformålet med kommunedelplanen er å velge lokalisering for nytt hensettingsanlegg for tog i Drammensområdet, og å båndlegge disse arealene for videre detaljregulering. Kommunestyret vedtok at hensettingsanlegget (togparkeringen) lokaliseres på Sundland og begrenses til å kun inkludere byggetrinn 1. Byggetrinn 2 er ikke en del av vedtaket av kommunedelplanen, og vil eventuelt planlegges på senere tidspunkt i en egen plan. Det har vært utredet 9 alternativer på 5 lokaliseringer som mellom Drammen og Mjøndalen stasjon. Arbeidet med detaljreguleringen for hensettingsanlegget på Sundland vil starte i februar 2021. De som er direkte berørt vil få brev om dette fra kommunen.

Bildet viser plankartet som strekker seg på sydsiden av toglinjene på Sundland
BILDE: Vedtatt plankart med areal som båndlegges og skal planlegges videre i en detaljregulering. Plankartet inkluderer anleggsområder i sør som kun vil benyttes midlertidig. Flere detaljer vil videre avklares i det kommende arbeidet med detaljreguleringen.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 09.02.2021, se sak 02/21.

Det er ikke mulig å kreve innløsning, erstatning eller klage på vedtaket av kommunedelplanen.