Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2034 - Fastsettelse av planprogram

Kommunestyret har i møte 13.12.2021 vedtatt fastsettelse av planprogram for kommuneplanens arealdel, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13.

Planprogrammet gjør rede for hvordan arbeidet med arealdelen skal foregå, ved å beskrive blant annet formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Bildet viser forside av planprogrammet til arealdelen
BILDE: Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034

Krav om konsekvensutredning

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning i henhold til kravene i § 6 a) i forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Omfanget av utredningen henger sammen med forslag til arealbruksendringer og vil derfor bli vurdert i det videre planarbeidet.

Videre arbeid med kommuneplanens arealdel

For mer informasjon om status for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel vises det til Ny kommuneplan: Arealdelen

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.2021, se sak 0159/21

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere merknader når forslag til kommuneplanens arealdel blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.