Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040 - Varsel om oppstart og høring av planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det om oppstart av kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040. Samtidig legges forslag til planprogram ut til høring. Vedtak ble fattet i Formannskapet 8. juni 2021.

  • Fristen for å sende inn forslag og innspill var 13. september

Hensikten med planarbeidet

Kommuneplanens arealdel skal legge føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Planen skal blant annet bestemme hvor vi vil bygge nye boliger, hvilke områder som bør utvikles først, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres og hvordan vi skal komme oss rundt på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Planprogrammet skal gjøre rede for hvordan arbeidet med arealdelen skal foregå, ved å beskrive blant annet formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Krav om konsekvensutredning

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning i henhold til kravene i § 6 a) i forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Omfanget av utredningen henger sammen med forslag til arealbruksendringer og vil derfor bli vurdert i det videre planarbeidet.

Innsyn i forslag til planprogram

Forslag til planprogram er tilgjengelig på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 08.06.21, se sak 0071/21.

Arealinnspill og merknader til planprogrammet

Har du innspill til endret arealbruk eller hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel er lagt opp?

Benytt «Innbyggerdialog» for å sende inn ditt arealinnspill digitalt, og knytt innspillet ditt direkte til kartet. Her kan du også se hvilke steder i kommunen andre har sendt inn innspill til. Følg veiledningen for hvordan du sender inn ditt innspill i følgende link:

Det er utarbeidet egne maler for å strukturere innspillene, og det bes om at malene benyttes ved innsendelse av arealinnspill. Den ene malen er rettet mot utbyggere og grunneiere som har konkrete innspill til endret arealbruk. Den andre malen er egnet for andre innspill og kan brukes av alle.

Malene finner du her:

Spørsmål

Har du tekniske problemer med å få lagt inn innspill i Innbyggerdialog kan du også sende ditt innspill eller faglige spørsmål til:

Vennligst merk spørsmål og innspill til planarbeidet med: «PLAN-20/03047: Innspill/spørsmål til kommuneplanens arealdel for Drammen kommune».

Frist

Frist for innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram er 13. september 2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.