Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2023-2035 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2023-2035 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i kommunestyret 12.12.22.

Forslag til kommuneplanens arealdel legger føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike arealene i kommunen. Det er gjennomført en konsekvensutredning for ny arealbruk i henhold til kravene i forskrift om konsekvensutredninger.

Plandokumenter og informasjon om høringsperioden finner du her.

Invitasjon til informasjonsmøte og åpne møter i høringsperioden

Ønsker du å få informasjon om kommuneplanens arealdel og diskutere temaer og utfordringer som er relevante for din kommunedel? Drammen kommune og Nærutvalgene inviterer til et åpent informasjonsmøte mandag 23.januar og åpne møter i hver kommunedel i høringsperioden. Informasjon om møtetidspunkter og møtesteder finner du på siden linket til i knappen over. 

Har du merknader til forslaget til kommuneplanens arealdel?

Det oppfordres til å benytte digitalt svarskjema for innsending av merknader. Veiledning og mal finner du her.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan også sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «PLAN-20/03047: Merknad/spørsmål til kommuneplanens arealdel for Drammen kommune».

Frist for merknader til planforslaget er 15.03.2023.

Oppheving av eldre kommunedelplaner samtidig med høring av arealdelen

Følgende kommunedelplaner er innarbeidet i kommuneplanens arealdel og foreslås opphevet i tråd med plan og bygningsloven § 12-14. Vedtak ble fattet i kommunestyret 12.12.22.

 • Kommunedelplan for Drammenselva, vedtatt 29. april 1991
 • Kommunedelplan for Verkenselva, vedtatt 22. mars 1994
 • Kommunedelplan for Gulskogen, vedtatt 7. mai 1997
 • Kommunedelplan for Sentrumsring, parsell Bragernes, vedtatt 28. februar 1995
 • Kommunedelplan for gatebruk Strømsø, vedtatt 22.juni 2004

Mer informasjon om planene og hvordan du kan sende en uttalelse finner du her.

Frist for å sende en uttalelse er 08.02.2023

Fremdriftsplan for kommuneplanens arealdel

Juni - oktober 2021
November - desember 2021
Januar - september 2022
Mars - april 2022
Desember 2022
Januar - mars 2023
Mars 2023 - sommer 2024
Høst 2024
 • Varel om oppstart
 • Høring av forslag til planprogram (10 uker)
 • Mottak av gjennomgang av innspill
 • Revisjon og utarbeidelse av endelig planprogram
 • Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning
 • Dialog med politiske utvalg og offentlige myndigheter
 • Medvirkning
 • Vedtatt senterstruktur
 • Siling av boligarealinnspill
 • Vurdering av arealreserve
 • Høring og offentlig ettersyn
 • Medvirkning
 • Mottak og gjennomgang av merknader
 • Revisjon og utarbeidelse av endelig planforslag
 • 2.gangsbehandling og vedtak av plan i formannskapet og kommunestyret