Kommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi for Drammen kommune 2021-2040 - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Drammen kommune 2021-2040 ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Kommunestyret 15. juni 2021.

Hensikten med planforslaget

Drammen kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen. Samfunnsdelen består av langsiktige mål med strategier for utvikling av Drammenssamfunnet fram mot 2040. Samfunnsdelen legger føringer for kommuneplanens arealdel, temaplaner for ulike tjenesteområder og kommunens økonomiplan.

Basert på visjonen «Et godt sted å leve» og verdiene nær, inkluderende og nytenkende legger samfunnsdelen premissene for kommunens utvikling av samfunnet og tjenester. Innenfor seks politiske satsingsområder er det formulert hovedmål for hvordan vi vil ha det og delmål samt strategier for hvordan det skal jobbes for å utvikle kommunen slik vi ønsker.

Innsyn i planforslaget

Forslag til samfunnsdel er tilgjengelig på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Kommunestyret 14.06.21, se sak 0101/21.

Medvirkningsarrangementer i høringsperioden

I høringsperioden legges det opp til følgende medvirkningsaktiviteter:

  • Dialogmøte med paraplyorganisasjoner innen næring, kultur, idrett og frivillighet
  • Gjestebud (pdf)
  • Råd og utvalg vil få saken til uttalelse før politisk behandling
  • Regionalt planforum med statlige og regionale myndigheter, samt nabokommuner

Send inn

Spørsmål og merknader til planforslaget sendes på en av følgende måter:

  1. E-post til kommunepost@drammen.kommune.no
  2. Via forenklet skjema for høringsinnspill på vår digitale tjeneste for medvirkning.
  3. Post til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «20/40466: Merknad/spørsmål til kommuneplanens samfunnsdel for Drammen kommune».

Digital tjeneste for medvirkning

Drammen kommune tester ut nye måter å komme i dialog med innbyggerne på. Til høringen av forslaget om ny kommuneplanens samfunnsdel tester kommunen ut en digital medvirkningsløsning der innbyggere enkelt kan orientere seg om pågående prosesser, involvere seg og gi innspill, samt følge prosessen frem til endelig beslutning.

Frist

  • Frist for innspill og merknader er forlenget til 15. september 2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.