Kommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi for Drammen kommune 2021-2040 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.12.2021 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15.

Samfunnsdelen består av langsiktige mål med strategier for utvikling av Drammenssamfunnet fram mot 2040. Samfunnsdelen legger føringer for kommuneplanens arealdel, temaplaner for ulike tjenesteområder og kommunens økonomiplan.

Bildet viser forsiden av kommuneplanens samfunnsdel
BILDE: Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.2021, se sak 0158/21

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak om kommuneplanens samfunnsdel kan ikke påklages.