Kommunal kompensasjonsordning for Drammens næringsliv

Drammen kommune har mottatt ytterligere 14,254 millioner kroner fra Staten til fordeling til lokalt næringsliv.

Hovedhensikten med ordningen er å tildele virksomheter i Drammen kommune som direkte eller indirekte er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak, her under bedrifter som faller utenfor andre, tilrettelagte kompensasjonsordninger.

Alle virksomheter med selskapsform AS, ANS, DA og Enkeltpersonforetak tilhørende i Drammen kommune vil i tillegg til kunngjøring her, få tilsendt informasjon om søknadsprosessen via Altinn.

Hvem kan søke? Midlene skal i denne omgang tildeles i henhold til regler for nasjonal notifisert ordning (pdf), og hovedlinjene er som følger:

 • Virksomheter med adresse i Drammen kommune kan søke.
 • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, som et kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune, kan søke dersom driften i Drammen kommune er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap.
 • Det gis ikke støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
 • Øvre grense for samlet statlig støtte er satt til kr. 1 800 000 euro per foretak. Konsern må oppgi støtte på konsernnivå.

Kriterier for beregning av støtte

Midlene vil administrativt bli fordelt i tråd med vedtak i formannskapet i Drammen kommune 31. august 2021 (pdf).

Hvordan søke?

Midlene tildeles denne gangen etter retningslinjene for den nasjonalt notifiserte ordningen (godkjent i april 2021) under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68). Dette medfører obligatorisk bruk av standard søknadsskjema utarbeidet av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Du kommer til regionalforvaltning.no og søknadsskjema ved å følge denne lenken:

Velg skjema Drammen kommune - Kommunal kompensasjonsordning.

Standard skjema er dessverre ikke tilpasset den enkelte kommune, følg denne veiledningen for utfylling av søknadsskjemaet.

 • Logg inn i Regionalforvaltning.no og opprett bruker dersom du ikke har det fra før

Velg skjema Drammen kommune – Kommunal kompensasjonsordning

Følg veiledningen i skjemaets side 1 og 2.

Side 3

 • Virksomheter som oppfyller de generelle kriteriene i vedtakets punkt 1 og 2, og som mottok tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning for mars og april 2021, kan kun søke for mai og juni 2021.
 • Virksomheter som oppfyller de generelle kriteriene i vedtakets punkt 1 og 2, og som falt utenfor tildelingen for mars og april 2021, kan søke om tilskudd for alle måneder fra mars til juni 2021.
Figur som viser gangen i søkeprosessen.
BILE: Hjelp til søknad.

Side 5

Fyll ut begge egenerklæringene, følg veiledning i skjemaet.

Side 6

Last opp relevante vedlegg for din virksomhet i henhold til beskrivelsen i pkt 1-10.

Merknader:

 • Vedlegg 3 gjelder kun for virksomheter som ikke hadde omsetning i 2019.
 • Vedlegg 6 og 7 gjelder de to siste punktene under pkt 2 i vedtaket (feil i bokstaver i vedtaket).
 • Vedlegg 9 se bort fra pkt 3d) i vedtaket, men om ønskelig kan revisor legge ved kommentar til søknaden.

Når det vises til vedtak, menes det vedtak i formannskapet 31. august 2021.

Kontakt

Har du spørsmål, send e-post til:

Det kan ta noe tid å fylle ut skjema og fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon, så det anbefales å starte søknadsprosessen så snart som mulig. Drammen kommune kan ikke garantere at eposter med spørsmål blir besvart rett før søknadsfristens utløp, men vi vil svare så langt det er mulig.

Drammen kommune, Kommunal –og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak i forbindelse med denne ordningen. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og renters rente.

 • Søknadsfrist er 27.09.2021 kl. 23.59

Behandling av søknader starter etter søknadsfristens utløp, slik at alle søknader kan vurderes samlet.