Kunngjøring av utbyggingsavtale for Åsen Gård

Kommunestyret har i møte 02.11.21 vedtatt utbyggingsavtale for Åsen Gård i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og opparbeide nytt fortau og vei, samt nytt vann- og avløpsanlegg. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 02.11.21, se sak 0137/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 17-5

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.