Kunngjøring av utbyggingsavtale Konnerud sentrum

Kommunestyret har i møte 24.05.2022 vedtatt utbyggingsavtale for Konnerud områderegulering – delfelt BBB5 i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal betale inn bidrag til Drammen kommune som del-finansiering av offentlig teknisk infrastruktur, torg og folkepark. Videre skal utbygger erverve noe areal fra kommunen i forbindelse med endrede eiendomsgrenser i planen.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under sak 0050/22.

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen