Kunngjøring av utbyggingsavtale Stomperud

Kommunestyret har i møte 14.06.21 vedtatt utbyggingsavtale for Stomperud i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og opparbeide nytt fortau og vei, prosjektere og opparbeide ny vannledning, nye overvannsledninger, spillvannsledninger og nytt trykkøkningsanlegg som skal tilkobles eksisterende anlegg. Utbygger skal prosjektere og opparbeide turvei i forlengelse av ny offentlig vei. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.06.21, se sak 0096/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 17-5

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.